1. Snow White from Disney’s Snow White and the Seven Dwarfs

    Cosplayer: Tamasina Beansun
    Photographer: OtonoEterno